10 de desembre del 2009

Sense fum?

He decidit publicar aquest post des meu blog a cansvells.com per conèixer sa vostra opinió, tant des que fumau com des que no, cans vells i cusses velles.

Diu així:

"M'emprenya molt anar a beure una cervesa i en tornar a casa haver d'extendre la roba que duia a l'aire lliure.

Això no és res. El problema són els pulmons.

A Espanya tot ho feim a mitges. La llei antitabac no ha fet que als locals publics deixi d'haver-hi fum. I això de crear espais per fumadors i per no fumadors dins el mateix local és un doi.

Crec que no hi ha d'haver pol·lèmica: la llibertat de fumar, sí, però la salut dels que t'envolten... què!? La llibertat no existeix si no respectes la del reste de la gent.

També he fumat dins un bar. No hi havia la consciència social que hi ha avui.

No és just que els fumadors passius pateixin enfermetats per la no acció del govern, en minúscula."


També publicaré a continuació es comments fets fins ara:tof ha dit...

posant que soc fumador sa meva opinió s'ha d'agafar amb pinces.

Estic d'acord amb que es fumadors passius no han de patir els efectes del tabac. Igual que o no tenc perque haver de respirar fum des cotxes quan no tenc cotxe i crits de nins quan no tenc nins.

Si a dins un bar, negoci privat que se regeix pe maximitzar es beneficis, l'amo deixa fumar, els seus clients, fumadors i no fumadors, poden elegir entre anar-hi o no anar-hi. Si per un client no fumador és més important no respirar fum que el benestar que li dona es bar doncs no anirà a aquest bar i en cercarà un altre on no se fumi o simplement qudarà a ca seva. si l'amo des bar prohibeix fumar a dins es seu bar, actitut totalment legítima, els seus clients faràn un pensament sobre si els hi convé més anar-hi o no anar-hi i ja està. Desde es meu pnt de vista trob que es no fumadors no se poden queixar de que sa roba els hi faci olor a fum, si vos provoqué un gran agravi no anirieu a bars on se fumés. Igual que a mi es renou i es fums des cotxes no m'agrada però m'estim sortir al carrer que quedarme a ca meva. Igual que es crits des nins me molesten però m'estim més sentirlos que posarme taps a ses orelles.


Lastienditas ha dit...

Estic d´acord Bua!
Jo ara me trob que no puc anar com abans a fer un cafè amb amics o quedar a un bar perquè clar, si he dur sa nina no és questió de que un bebe d´un mes faci pudor de fum...i a ses terrasses encara no se pot seure pel fred que fa!!

Darrerament he optat per anar al cafè del teatre d´Artà. És lliure de fums i té una gentada!! Podria haver més bars així a SS i no hauria d´anar fora poble...


tofito ha dit...

ahí estamos Lastienditas. Clar que si. Sa teva "satisfacció", "felicitat" o lo que li volguem dir és superior anant a un bar de no fumadors que anant a qualsevol bar ple de fumot. En el teu cas, dins sa teva "balança" hi ponderes una nina petita.

A mi me pareix perfecte que no se pugui fumar a dins es bars, però mentres se pugui fumar fumaré. Lo que no se po pretendre és o següent: "m'agrada anar al bar però no vull respirar fum, doncs que no se pugui fumar a dins el bar" perque anar al ba no és un dret bàsic, per anomenar-ho d'alguna manera, de ses persones. En canvi que no se pugui fumar a dins un hospital, ajuntaments o escoles no només està bé sin´que és totalment necessari.


tofito ha dit...

i si mos hi posam anem a matar:

http://www.columbia.edu/~xs23/catala/articles/2005/tabaco/tabaco.htm


Bua ha dit...

@Tòfol, sobre es teu primer comentari.
A veure, si jo vaig a S'Oratge és perque és es meu bar, independentment de que s'hi fumi ò no.
A ón vivim se fuma a tots es bars, o sigui, que ò quedam a ca nostra... ò fum.
I comparar es renou des nins i es fum des cotxes amb el que estam tractant... idò me pareix una frivolité.

Sobre es teu 2ón comment, Tof, te diré que lastienditas ha triat es camí correcte: va a un altre poble ón hi ha un bar de no fumadors per evitar que sa seva filla petita respiri fumot.

I es teu tercer comentari ("a matar"), te don ses gràcies per aquest link. Un bon estudi. S'hi podria afegir, en pro d'aquesta doctrina pro fumadors, que es aquests sosteniu es gastos públics pagant uns bons tributs específics per fumar.
Quant a nes tema des fumadors passius analitzat a nes link, discrep tant de sa conclussió, com de ses dades estadístiques que senyala.

@lastienditas: no pots dur sa nina a un bar de fumadors, és a dir, a cap bar serverí. Jo vaig fer el mateix.


Es debat està servit!

33 comentaris:

Bua ha dit...

A nes comments publicats a nes post, segueixen aquests dos, continuant amb so debat tof-bua:


tofito ha dit...

aquí volia arribar: "vaig a s'oratge perque és el meu bar, independenment que se fmi o no", si hi segeixes anant se fumi o no deu ser perque no deu ser tan vera que "t'emprenya molt anar a beure una cervesa i en tornar a casa haver d'extendre la roba que duia a l'aire lliure" perque si t'emprenyés de veres no hi aniries, o fins i tot tampoc deu ser vera que "Es prolema són es pulmons", perque si fossin de veres es problema no aniries a s'oratge "independentment s fumi o no".


Bua ha dit...

idò no!! discrep!!
1.- vaig a s'oratge perque allà hi va gent que conec i és un punt de trobada social que me convé
2.- no quedaré a ca meva perque hi hagi fum, t'ho assegur
3.- només faltaria que es que fumau m'aturasiu d'anar a s'oratge
4.- es meus pulmons estàn millor damunt sa muntanya que a dins s'oratge
5.- tot són veritats com a temples, i poden estar unes renyides amb ses altres
6.- punt

tofito ha dit...

bua! m'estàs donant sa raó tio i no ten dones compte i t'ho diré punt a punt:

1.- no entram a valorar ses raons de perque vas a s'oratge, si no raons que podrien fer qe no hi aniguessis.

2.- molt bé que no quedis a ca teva, ets lliure d'anar a s'oratge, al Gredos, a Can Xoroi i allà on vulguis

3.- es que fumam no pretenem que quedis a ca teva. Només t'he dit qu si tot i que es fum te molesta tant vas cap a ell i això només pot tenir 3 explicacions:

a) que siguis coió per anar a llocs que te foten més que no es benestar que te proporciona ( no ho crec)

b) que estigis obligat a anarhi ( tampoc ho crec)

c)que tot i que es fum te molesti estàs millor a s'oratge amb fum que a un altre lloc sense ja que li dones més importància al benestar que te proporciona s'oratge que no es malestar que te proporciona es fum. Na tienditas és es cas contrari: li dona més importància a s'olor, pulmons i a sa seva filla qe no a s'oratge i per això sen va a un altre bar.

4.- claro que es teus pulmons estàn millor a d'alt de sa muntanya que a dins s'orage, i es meu cul està millor a sa butaca de ca meva que a s'oratge però com que no me mola engatarme mirant programas del corazón a davora en tONI bOSCO men vaig a beure a s'oratge.

5.- deuen ser veritats com a temples, no ten he discutida cap ni una.

Marc ha dit...

Quin puta cachondeo de canvis de blog!
Vist lo que diu en Sala i Martin, i que es fumador passiu és una llegenda urbana (s'ha de veure que sigui cert), crec que sa solució és més o menys sa que hi ha ara, amb bars amb zones per fumadors i zones per no fumadors, i així es fum ja no te "molesta" tant...

Tekiss ha dit...

Stic d'acord amb en tofol. Si s'oratge prohibeix fumar segurament molts fumadors (amics nostros) deixaran d'anar-hi i se'n aniran a un altre bar on si hi deixin fumar ja que per a ells potser si que és molt important fer-se sa birra+piti...

Però en referència a s'article des Delfín Sala i Martí he de dir que cada vegada el trob més capdefava a n'aquest pardal!
"[...]a nadie se le ocurre pedir al congreso que prohíba o limite el uso del automóvil, el esquí, la natación o los paseos por el campo"
Automovil: Com que no! be que mos prohibeixen anar a més de 120k/h!
Sa resta les trob paridotes enormes que ni comentaré i que no entenc com un "catedratic" s'atreveix a utilitzarles com argument.

I, igual que en Bua, i fora ser un estudiós des cancer, trob que s'utilització dels estudis sobre es fumadors passius està manipulada per a que surti el que ell vol trasmitir...

Tot i això: per jo que se prohibeixi fumar a tots els locals i qui tengui fumera que surti a defora com jo. au!

tofito ha dit...

Manti: en delphi diu això perqe intenta llevar validesa s'argument de de "es tabac mata a moltes persones" per prohibirlo, o tu t'has cregut qe Es canidat aposta per sa prohbició d'esquiar?

Cànoves: o crec que sa solució està en que cada bar trii si deixa fumar o no a dins es lokal, així com tria servir alcohol, tenir màquines tragaperras o posar en camilo sexto es dia de nadal. Jo trob que lo des fumadors passius no és un argument vàlid sigui quin sigui es resultat ( xerrant de locals privats i tancats), quan surten resultats a favor de sa prohibició tiren terra a damunt s'inteligència des que no fumen perque els hi diuen "mirau si sou beneits que consentiu ser fumadors passius amb lo dolent que és"

Bua ha dit...

@tof
es punt 3.c) és sa clau, dius "que tot i que es fum te molesti estàs millor a s'oratge amb fum que a un altre lloc sense ja que li dones més importància al benestar que te proporciona s'oratge que no es malestar que te proporciona es fum".
És així, Tofito. Així.
I m'he de fotre respirant es fum que hi ha, per respectar sa teva llibertat de fumar. ô t'he fet apagar cap xigarro? no, ni a tú ni a ningú.

@Marc: Aquestes zones no serveixen de res si no estàn aïllades. Es fum s'escampa per tot.

@Manti: Chapeau! tot i que ets fumador, dius: "Tot i això: per jo que se prohibeixi fumar a tots els locals i qui tengui fumera que surti a defora com jo. au!"

Tekiss ha dit...

Ja ho sé que intenta llevar validesa; però d'una forma tan patètica e "infantiloide" que m'ha sorpres

Marc ha dit...

Jajajaja en Manti surt defora pq lo únic que fuma són porros!!
D fet, jo a s'Oratge no surt defora, ja, quan fum porros, així que Manti a callar!
Potser sí s'escampi, però segur que hi ha bastanta diferència entre estar a 10 metres d'un piti o a 30 centímetres!

Edu ha dit...

La hiper-regulación de todo lo que hacemos nos está matando... De aquí 20 años estará regulado ir a cagar, seguramente se prohiban los baños de menos de 2 metros cuadrados, por motivos de salud y los efectos colaterales de la cagada...

Xavier Peña ha dit...

Jo es problema que veig amb els arguments de Don Sala i Delfín així com de Mestre Tòfol, és que no trob que en aquest cas sigui aplicarse cap tipo d'enfoque "econòmic" a s'hora de resoldre aquest problema.

Aqui poc o res té que veure amb sa llei de sa oferta i sa demanda, sinó més que res lo que s'ha de tenir en compte és es sentit comú (cosa que de vegades ses lleis econòmiques se passen pes forro *)

Dit lo qual no puc concebre que sa solució sigui una auto-regulació mitjançant sa "felicitat que t'aporta" es bar segons permeti o no fumar. De sa mateixa manera que si es 90% de sa gent trobés sa felicitat freqüentar bars a on se prostitueixen al·lots de 5 anys, en cap cas voldria dir que aquests bars fossin algo cceptable.

Tot i que jo xerr molt i tampoc sabria dir quina és sa sol·lució... però bueno, per posar una altra comparació extrema: hi ha una espècie de llei consuetudinal que dictamina que no te pots tirar pets a llocs a on hi ha molta gent. I es que se tira es pet pot començar a alegar que "és que jo me qued super a plè después de tirarme un pet!, és que no podeu negar els meus drets bàsics d'aquesta manera!". Pues no hombre... pues si te vols tirar un pet i te vols quedar a plè molt bé nene, però veten a nes carrer a fer-ho i així no emprenyes a ningú. És o no és?

Otrosí, estic totalment d'acord amb n'Edu quan diu que prest mos posaran lleis inclús per anar a cagar. I és que tanmateix ses lleis no són més que "parches" que mai poden arribar a cobrir tota sa gama de matisos de sa societat. Sa sol·lució és promoure es puta sentit comú entre sa gent, coño... així tothom sabrà com actuar en cada moment, i no necessitarem lleis absurdes tipo no poder passar una puta botella d'aigo per sa porta de s'aereoport.

* Per exemple, li he sentit dir a n'en Sala i Delfín a una entrevista digital que "de moment no hem de moure un dit per solucionar es calentament global, és un problema que quan arribi ja solucionarem". Això és una soberana parida, i sobretot que no està en mans d'un economista dir quin és es procediment vàlid a seguir en un cas així, per molta Columbia i molta hostia que dugui damunt.

Bua ha dit...

Aquí més que res lo que volia tractar és es conflicte entre 1) llibertat de fumar, i 2) llibertat d'anar pel món sense que me tirin es fum per sa cara.

Solucions? Això seria un altre punt a debatir. Jo veig que només n'hi ha dues de possibles: 1) seguir com estam, i que tot cristo fumi allà avon vulgui, ò 2) posar una llei antitabac, i que no fumi ni dew en lloc.

A espanya, s'ha tirat pes camí d'enmig, com sempre. Aqui tot se fa a mitges.

Per cert, ses cusses velles també estàn convidades a n'aquests debats (es tercer en 10 dies).
També sou fumadores ò no fumadores.
Se troba a faltar sa vostra opinió.

Bon divendres, gent!

Bruno ha dit...

Se prohibirá fumar en todos los espacios públicos, en lugares de ocio y restaurantes según la reforma de la Ley Antitabaco que prepara el Ministerio de Sanidad. Esto ha enfadado a mucho que hiceron obras para poder tener espacio para fumadores y para no fumadores. Creo que las máquinas desprendedoras de tabaco estarán sólo en estancos, o algo por el estilo.
Yo me pregunto porque la gente fuma? Se que alguno contestará, que hacemos mil cosas que son perjudiciales y las seguimos haciendo.

se ve que este tema atrae más que lo de Arabia Saudí.. Cuando algo toca más de cerca, tiene más participación.

company ha dit...

jo encara tenc sa roba estesa de s'irlandès des finde Bua...

enga

tofito ha dit...

penya: aquí jo ho he encarat com sa resta de mortals encaren ses seves desicions diaries, és a dir, mirant quina de ses opcions te va millor. En bua pot triar entre anar a s'oratge i fer qualsevol altre cosa. A favor d'anar a s'oratge hi ha sa gent que hi trobarà, ses bondats des local, lo bona que és sa cervessa etc, en contra hi haurà es preu que ha de pagar per sa cervessa i es fum que haurà de respirar. Si es fum li molestés tant sa desició sria anar a un altre lloc però com que ses raons a favor sumen més que ses que van en contra en Bua segueix anant a s'oratge i això, per molt que en Bua ho negui i tu diguis que es s'enfocament equivocat, vol dir que per en Bua és més important sa companyia que trobarà a s'oratge, sa satisfacció que li donarà una cervessa i s'estona que passarà que no es diners que haurà de pagar i TOTES SES CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE RESPIRAR FUM, perque si fos a l'inrevés no hi aniria però...resulta que hi va!

Un apunt, a ca meva no se pot fumar i tant na Rosa com jo som fumadors. Mos dona més satisfacció sortir al balcó a fumar i que es pis no faci olorota a fumot. Com creus que l'hem presa akesta desició penya?

Buota, avui venc a Mallorca mos vorem a s'oratge i mos fumam uns pitis! mos veim per sa plaça!

tofito ha dit...

idò l'haguesis ficada a dins sa rentadora i segur que ja no en faria d'olor

Xavier Peña ha dit...

Un altre pic s'enfoque econòmic, tipo "tot se regeix per sa llei de sa oferta i sa demanda, i així ha de ser"

Estic d'acord amb ses raons que exposes per ses quals mestre Búa pot estar motivat o no a anar a s'Oratge (que per altra banda és un bar que desconec totalment, però bueno, no crec que això desacrediti sa meva opinió)

Per altra banda, ho consider irrelevant donat es tema de sa discussió. Tu dius "per en Bua és més important sa companyia que trobarà a s'oratge (...) que no totes ses conseqüències derivades de respirar fum". Molt bé, totalment d'acord. Però lo que diu ell és que LO LLÒGIC SERIA QUE NO HAGUÉS DE TENIR SA NECESSITAT DE TRIAR.

Clar que prefereix sa companyia per molt que li putei es fum. Lo qual l'honra! Però això no vol dir que idealment hauria de podir gaudir de sa companyia sense ser físca (pulmons) i psicològicament (puteo de saber que està empestant sa roba neta i que después ho haurà d'arregar) perjudicat.

Si vols un enfoque econòmic de sa sol·lució, alors voilà: es bar lo únic que fa és aprofitar-se de s'ambigüitat de sa llei, i sap que prohibir fumar seria perdre avantatge respecte dels competidors. Per lo tant, s'hauria de canviar sa llei: precisament per adaptar sa realitat econòmica a nels principis morals.

Bua ha dit...

@Penya: premi! ni me planteig es puto problema tabacot. Coneixeu cualcú que no vagi a nes bars perque hi ha fum? Jo no. Vaig a nes bar i punt! I torn dir que jo volia tractar es conflicte entre 1) llibertat de fumar, i 2) llibertat d'anar pel món sense que me tirin es fum per sa cara. I no tant ses solucions que donarieu a nes problema.

@Tof: Erre que erre, tornes a dir lo que ja t'he reconegut: me compensa anar a s'Oratge maldament hi hagi fum. Per cert, si avui vespre hi vaig, me fotràs es fumarro per sa cara? ja te veig :P tens collons de fumar més que mai, sense fumera i tot! jojojoj

@Bruno: "Yo me pregunto ¿por qué la gente fuma?" Jo he fumat, poc, però he fumat i sa veritat és que no te sabria contestar, perque es tabac no t'aporta res de res. Diferent és es cas de ses birretes, per exemple.

tofito ha dit...

1.- això de "tot se regeix per sa llei de s'oferta i sa demanda" no sé perque ho dius donada s'absència de discussió dobre preus i quantitats, de lo que he xerrat tot es temps és de preferències i anàlisi cost benefici, es mateix que s'empra per prendre dessicons sobre estudiar o fer feina, contruir hospitals, anar a missa o barrinar amb condó o sense.

2.-si lògic és que no tengui sa possibilitat de triar sempre podriem dir que no hi hagués bars (així no hauria de triar entre anarhi o no) que no hi hagués bars de no fumadors ( així només podria anar a bars de fumadors) lo que jo pens és que ell lo que vol es anar a s'oratge, però ha de ser s'oratge, i que allà no se fumi perque així ell estaria millor perque ell no fuma. lo rellevant de sa meva exposició és que mos podem estalviar tota sa lletania de raons metges i olor a fum perque és una cosa que realment al senyor bua no pareix que li importi gaire ja que segueix freqüentant aquest tipus de bars.

3.- si prefereix sa companyia a lo que li puteja es fum, si aquest bar prohibis fumar i tots s seus colegas fumadors canviéssin de bar, ell que faria? proposaria akest tipus de debats després?

4.- es bar lo únic que fa és continuar amb sa raó per sa qual se va obrir: guanyar diners. A sa mínima que no en guanyi no hi haurà debats des tipo si s'hauria de deixar fumar o no.

cris ha dit...

Mem, sa cosa no és tan difícil... Jo sóm fumadora, i m'encanta fer es meu piti+birra sense haver de sortir defora. Sa solució que s'ha fet fins ara, de condicionar es bar amb dues parts, fumadors i no fumadors, me pareix niquelada, apart de molt mediterrànea... perquè tothom queda content.Es problema és quan un bar de dimensions reduides tria que és fumador i punt. Si és com s'Oratge, que té finestres vàries i portes, mira, si mateix sa ventila (a excepció de festes nadalenques), però si t'en vas a nes Galway, vos jur que amb una hora te piquen es ulls des puta fumer que hi ha... Però jo hi seguesc anant. Per tant, tenguent en compte que sa llei antitabac s'aplicarà a tots els llocs públics de manera impepinable, volguem o no; sé que mos acabarem acostumant i punt. I això tendrà beneficis per noltros, perquè mos farà peresa sortir a defora i fumarem menys. I això sempre és bó.
EX: Tu Toforce, quan vens a ca nostra te fumes deu pitis amb dues hores.... i a ca teva t'en fumes ún cada dues... És vera o no?!!! :D

Tekiss ha dit...

Només vull fer un apunt: Hi ha gent (fumadora) que quan reserva taula a un restaurant i li diuen "només queden taules a sa zona no fumadors", contesten "-ido res!" i telefonen a un altre restaurant. Fan això perque saben que lis ve enorme estar tot un sopar sense fumar i tanmateix no disfrutaran.
Ara exageraré: Si se crea sa llei antitabac i s'oratge se queda buit i tots es nostros amics fumadors decideixen alquilar un "local" i anar allà a prendre es cafes, beure birres, posar sa mateixa musica que s'oratge i sobretot fumar... que farem es no fumadors? seure a s'oratge totsolets? o claudicarem i acabarem anant a nes localillo?
Clar que m'agradaria molt més anar a s'oratge i a nes galway y no tenir fum per tot... pero no se pot tenir tot a sa vida... o fum i bon ambientillo o aire pur i muermo de bar... i es dia que hi hagi un bar de puta mare que se porhibeix fumar ja seran es fumados els que hauran de decidir!
@ Bua: trob que com plantejes es tema hauries de fer una recollida de firmes i entregar-li a nen Juanito de s'Oratge directament. Jo firm es primer pero trob que sa el.lecció és des propietari.

Tekiss ha dit...

HISTO quinh apunt... m'he enredat

tofito ha dit...

no faré cap comentari més en akest post ja que trob que en manti mos acaba de tapar a tots.

Bua ha dit...

@tof
idò no he acabat, tof, per al·lusions, dius:
"...lo rellevant de sa meva exposició és que mos podem estalviar tota sa lletania de raons metges i olor a fum perque és una cosa que realment al senyor bua no pareix que li importi gaire ja que segueix freqüentant aquest tipus de bars".
això és es gerret q se mossega sa coa, histo! també vaig a nes bar nou, sobre tot si tú hi ets, tof, i fumes com un carreter. ja t'ho ha explicat en penya i no ho vols entendre, conyo. que a ca meva no hi quedaré, i freqüent es bars (ojo, a tots es bars de sonser i de cala millor se fuma!) perque som un tio sociable q m'agrada estar amb sa meva gent, i es llocs adequats per això són es bars, au. i m'estimaria més que no hi hagués fum, tb és vera, però si n'hi ha, idò m'aguant.

@manti
no vull recollir firmes, no vull ser un abanderat de res de tot això, fumau si voleu, faltaria més. que sigui es govern es que, si li passa pes collons, prohibeixi fumar dins es bars. i, alerta! que has fet un bon apunt amb so tema localillo privat, que en es finde bua-bcn anarem a nes localarro-antro-garatge-pupilaje q no sé q putes més li puc dir, q s'estava de puta mare, a veure si proliferaràn aquests locals com a esclatasangs i es bars (sense fum) quedaràn buits. vius! gran manti!

marco ha dit...

Bua, contràriament a lo que dius, a mi me vares comentar que a nes famós Cala Millor dels '80 fumàveu com respirar (tu inclòs).

Bua ha dit...

I així era... es vespres! He dit, si repasses es comments:
""@Bruno: "Yo me pregunto ¿por qué la gente fuma?" Jo he fumat, poc, però he fumat i sa veritat és que no te sabria contestar, perque es tabac no t'aporta res de res. Diferent és es cas de ses birretes, per exemple.""
Dic he fumat poc pq fa molts d'anys q no ho faig, i pq fumava com un carreter amb so tema qdex liat, si no, poqueta cosa.

Aquest post l'heu convertit amb un "BUA ANTI TABAC/FUM" i no era sa finalitat, sou un poc cabronets.

Cagondeu, q me tornarè posar a fumar si m'emprenyau ;-D

Bruno ha dit...

se prevee lluvia para el domingo.. esperemos que no manche la jornada clave de la LEE.

Catalina ha dit...

Divendres en Bua me va parlar d'aquest post i també vull donar la meva opinió.
He estat a països on fumar a bars, restaurants, discoteques està prohibit i tots aquests locals estan a tope. O sigui que, en Bua diu que es fum no el frenarà d'anar a s'oratge i jo he comprovat que els fumadors tampoc s'aturaran de sortir de copes per haver de sortir al carrer a fer el piti.
Pels fumadors és molt diferent fumar 10 cigarros que 2. Millor per la salud.
Abans se podia fumar per tot i ara ens pareix na aberració que el metge, el mestre...fumàs al seu lloc de feina. Si es prohibeix fumar als bars d'aquí uns anys també direm :te'n recordes que quan se fumava als bars feiem pudor de tabac i fumàvem compulsivament?
Lastienditas té un bebé i ha d'anar fóra poble a fer un cafè. Als pobles la vida social se fa als bars
i això limita a la gent amb nins petits. Trob que és un altre motiu de pes.
Com a ex fumadora me sabria molt de greu tornar a fumar, perquè és un vici que no aporta res de res més que interessos econòmics. No sé qui mos ha fet creure que és tan guai. (en Michael Moore segur que trobaria arguments per fer-ne un documental)

Bé queda clara sa meva postura 100% antitabac als llocs públics :)

Artur ha dit...

Ara mateix sa ministra de sanitat acaba de confirmar-ho a sa ràdio. S'aprovarà sa llei antitabac pes 2010, s'ha acabat fumar a espais públics tancats, digali bars, i discotèques. A terrasses, camps de fútbol, llocs oberts, cap problema.

Artur ha dit...

Per cert, es Bartolos mos varen passar per damunt 6-2, golejadors rodètics: Pepillo i Dani Román

Artur ha dit...

http://rac1.org/elmon/blog/el-2010-es-prohibira-fumar-a-tots-els-espais-publics-llocs-doci-i-restaurants/

Xavier Peña ha dit...

joder, mos llegeixen o què??... sospit que Mestre Bua té contactes directes amb ses altes esferes! xD

aquesta mesura des govern espanyol és de lo més llògica, no tant per mor de sa llei en si mateixa, sino perquè a sa resta d'Europa ja fa estona que ho estan aplicant. És lo que té això de tenir "una Europa comú".

Inclús a Suïssa (no UE), passa lo mateix: se copia de França i d'Alemanya per no quedar-se (més) aïllada.

Bua ha dit...

Joer, sister, ni jo ho hagués expressat millor. Subscric íntegrament es teu comment.
Penya, i clar q tenc bó! Ara som un personatge de pés XDDD, des de sa reBUdA de El Prat.
D'altre banda, un blog que té 200.000 visites... es molt de Blog!
PD: Atenció bloggers, que aviat hi haurà notícies fresques des "Kojon Estrukator Match part two".
Anau pensant quines llistes heu d'integrar (partidarro, estrucada, ò ambdues).
Saluuuut!

Bua ha dit...

Tot arriba!
Serà cert que mos han fet cas!? :-P