21 de maig de 2011

Seguint amb lo de "Democràcia Real" (no amb so sentit de "Monàrquica", això està ben clar...)

Ja que he estat donant-li sa tabarra a nes Caudillo amb aquest tema durant tota sa setmana, ho public aqui:

Reconec que m'estava equivocant amb so meu primer judici de sa auto-anomenada #spanishrevolution. Hi ha un efecte de segon ordre que no havia considerat, i és aquest d'haver generat discussions interessants a tort i a dret. Això és boníssim i els hi don tot es crèdit en aquest aspecte.

A nes principi ho veia exactament igual que quan els fatxes pro-familia se surten a manifestar, genuinament indignats per ses seves coses. I inclús pens que segurament a nes principi sa #spanishrevolution no era massa més que això. Però es fet de que tothom hi hagi dit sa seva, que se n'hagi començat a discutir, que sa gent raoni i pensi, està tenguent uns efectes positius sobre sa democracia espanyola que jo no havia vist en tota sa meva vida. I amb això li don tant de crèdit a nels acampats com a n'en Quim Monzó i altres veus crítiques. Perquè d'això se tracta sa democràcia: de que tot és discutible i de fet s'HA de discutir! Si no se diu "dictadura" (o sa seva versió light: "democràcia parlamentaria", una espècie de dictadura per fascicles que van sortint cada 4 anys).

I dic que no ho havia vist mai perquè si ho comparam amb lo de s'11-M, que és lo més parescut, no hi va haver aquest efecte de "discussió". Va ser més bé un "vos heu passat", un tapar-se es nas i votar es mal menor: es PSOE. No era lo mateix. Allò no és més que evitar un "derrame cerebral de sa democracia", que ja estava a sa UVI.

També me produeix una satisfacció brutal veure com sa dreta espanyola neda fort a s'hora d'entrar dins aquestes discussions. Perquè no en saben, perquè no hi tenen pràctica, perquè no en surten de ses seves idees fixes, i ara que sa cosa va de bon de veres se'ls hi està veguent es plumero. Es tristíssim, però no saben fer democràcia! Ah, i un petit apunt: quan vivia a Espanya pensava que sa "dreta" era si o si privatitzadora, conservadora i populista. Però desde que estic a fora me n'he donat compte de que això són etiquetes que només s'apliquen a nes PP, no a sa "dreta"! Per Europa existeixen liberalistes econòmics amb consciència social, i conservadors anti-liberalistes, catòlics d'esquerres, etc etc etc. I lo des populisme és de ser beneits, no de ser de dretes. També hi ha populistes d'esquerres, si no potser més inclús.

De totes maneres, sa meva crítica a sa #spanishrevolution segueix sent vigent i també haurà de ser tenguda en compte en un moment o s'altre si es país se vol "curar" per complet, democràticament parlant: s'ha de demanar coherència a sa gent, no pot ser que sa mateixa gent que s'indigna i senyala amb so dit als euro-diputats per lo dels billets en primera classe, després desaprofiti una convocatòria d'una assignatura que està pagada en un 90% per s'Estat només perquè aquell quatrimestre se sent "desmotivat" (o directament perquè no li surt dels collons). Jo ho he fet, i crec que tots ho heu fet qualque pic. O agafar beques que no mos pertoquen moralment (però si legalment). O s'agricultor que se queixa de sa dreta i plora per demanar ajudes i després planta oliveres-ninja per rebre més subvencions de ses que li pertoquen. O els vells que ploren per sa retallada de pensions i después se passen es dia a nes metge de gratis només perquè s'avorreixen. Etc etc etc.

Perquè noltros estam acostumats a sa demagògia des PP i ja ni mos els escoltam, però es liberalisme econòmic que suposadament defensen té un missatge ben clar: els dobbers no surten "de la nada". I això segueix sent vera encara que es PP fagi aigo de per tos els costats. També he de dir que consider que això no és una raó suficient com per eliminar ses ajudes públiques, però lo que si que crec és que quan hom utilitza algo que està subvencionat (i que a n'es cas d'Espanya és quasi tot, directa o indirectament), ha d'utilitzar-ho amb responsabilitat i donar ses gràcies, en comptes de despilfarrar-ho i exigir-ne més. I que si no se fa així, sa economia se'n va a pique. I que tan dolent és robar dobbers d'un ajuntament com robar dobbers des sistema educatiu. I estic fart de sentir que "es de s'ajuntament roba més" perquè d'estudiants també n'hi ha moltíssims més que de batles. Moralment és lo mateix. És robar. "I noltros pagavem els impostos, i mos else varen despilfarrar". Ah, i vos assegur que es batle tampoc pensa que estigui fent algo terrible quan agafa aquells dobberets, només aprofita algo "que està allà". Tal és sa mentalitat espanyola fins a dia d'avui. Ja ho deia en Pérez Reverte que a Espanya no haviem canviat gens desde sa època des Lazarillo de Tormes: que duiem sa picaresca tan endins que ja ni mos n'en donavem compte. Fins ara. Esper.

I d'això és de lo que me queixava respecte de ses manifestacions. De que gent que li ha costat a s'Estat prop de mig milió d'euros en educació, desde que entra a s'escola primària fins que surt de sa universitat (i estic fent una estimació comparativa a la baixa amb es cas de Suïssa), EXIGÍS que a més a més se li havia de donar una feina. Me treia de polleguera veurer-ho d'aquesta manera. Però reconec que sa discussió i s'intercanvi d'idees que ha provocat és lo millor que li ha passat mai a sa democràcia espanyola en tota sa seva existència (apart de sa mort d'en Franco, per raons òbvies). I que duri.

A veure què tal demà.

18 de maig de 2011

democracia real ya

m'enter gràcies a en Lluc de tota sa moguda aquesta d'acampades. Intent cercar propostes concretes que fan. Trobo sa web d'Alicante i men vaig a veure ses propostes. Decepció, una més... una llegida ràpida i 4 comentaris

1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
 • Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
 • Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
 • Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
 • Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
 • Reducción de los cargos de libre designación.

aquest punt primer me pareix perfecte i el suscribeixo 100%

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
 • Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%). OK QUE SE VULGUI ACABAR AMB EL "DESEMPLEO ESTRUCTURAL" PERÒ NO ES ESTRUCTURAL TOT EL DESEMPLEO QUE PASSA DES 5%. PAREIX QUE NO SABEN DE QUE XERREN.AIXÒ DE REDUCCIONES DE JORNADA VOL DIR QUE SA GENT QUE CURRA 8 HORES EN CURRI 6 I COBRI 6, AIXÒ LI PAREIX BÉ A TOTHOM? A MI NO...
 • Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil. ALS 65 ANYS JA ÉS BEN HORA BATUADEU.
 • Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
 • Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios,OJO DESLOCALIZACIÓN, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, OK, SES EMPRESES S'APROFITEN MASSA DE SA CONTRACTACIÓ TEMPORAL.
 • Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración. NO ME PAREIX BÉ, IGUAL QUE TAMPOC ESTIC D'ACORD AMB ES PLAN DE EMPLEO AGRARIO, SA MUFACE, ES RÈGIM DE FIJO DISCONTINUO O SES VACANCES DES PROFESORS.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
 • Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.CLARO
 • Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. ME PAREIX BÉ
 • Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. NO, MORAL HAZARD A L'AGUAIT

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
 • Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos. OK
 • Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera. IMPOSSIBLE, CAP PAIS DEL MÓN TÉ LLISTA D'ESPERA = ZERO
 • Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo. SERIA IDEAL, COM TAMBÉ HO SERIA TENIR UN PROFESSOR QUE VENGUÉS A CERCA ES NIN DE CA TEVA I TEL DUGÉS A ESCOLA
 • Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
 • Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia. PÚBLICAMENT ES FINANCIA L'INVESTIGACIÓ, SOBRETOT LA BÀSICA QUE ÉS LA CARA I LA QUE TÉ POC FUTUR COMERCIAL A PRIMERA VISTA, UNA ALTRE COSA ÉS QUE UN OPINI QUE S'HI DEDIQUEN POCS FONS O QUE ALGÚ TROBI QUE ALGUNES ÀREES HAURIEN DE TENIR MÉS DOTACIONS. AIXÒ DE GARANTIR LA INDENPENDÈNCIA, A QUE ES REFEREIX?
 • Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
 • Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje. TOTALMENT D'ACORD PERÒ AL MATEIX TEMPS ULTRACAR

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
 • Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social. D'ACORD, SI HAN DE QUEBRAR QUE QUEBRIN, HAGUESSIN FET SES COSES BÉ. PERÒ DE NACIONALITZAR UN BANC ÉS UNA FORMA DE RESCAT, TORNAM'I PAREIX QUE NO SABEN DE QUE XERREN.
 • Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión. DEMAGÒGIA
 • Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado. NI S'HAURIA D'HAVER APORTAT
 • Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales. TOTALMENT D'ACORD
 • Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria. DEMAGÒGIA

6. FISCALIDAD:
 • Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. POC CONCRETA AQUESTA MESURA. SI PERÒ NO
 • Eliminación de las SICAV. TOTALMENT D'ACORD
 • Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. NO. JA EXISTEIX S'IMPOST DE SA RENDA QUE GRAVA ELS RENDIMENTS DEL PATRIMONI.
 • Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales. TOTALMENT D'ACORD
 • Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin). ESTÀ DEMOSTRAT QUE JUST QUE HI HAGUÉS UN PAIS QUE NO APLIQUÉS AQUESTA TAXA AQUESTA MESURA DEIXARIA DE FUNCIONAR. PER CERT, EN TOBIN NO VA INVENTAR SA TASA DE TOBIN.

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
 • No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.OK. ARA BÉ, SUPÒS QUE MALGRAT TOTS DESCARREGUEM MÚSICA, ESTAREM D'ACORD QUE DESCARREGAR MUSICA SENSE L'AUTORITZACIÓ DE L'AUTOR ÉS MOLT SIMILAR A ROBAR O NO? DE TOTES MANERES, ABOLICIÓN DE LA LEY SINDE PER DAVANT DE TOT, I NO ÉS UNA IRONIA.
 • Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
 • Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos. TOTA LLEI O REGLAMENT MODIFICA LES NOSTRES CONDICIONS DE VIDA...HAURIEM DE CONCRETAR UNA MICA PERQUE SI CADA DIUMENGE HEM D'ANAR A VOTAR DE FORMA OBLIGATORIA...
 • Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea. A MI ME PAREIX PERFECTE
 • Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.OK
 • Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. OK, I COM HO FEIM?
 • Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos. ES PARTITS QUE FACIN LO QUE VULGUIN, LO MILLOR SERIA QUE DESAPARESQUESSIN